วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 7 ในหัวข้อนวัตกรรม (Innovation) บรรยายโดย ดร.วรโชค ไชยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่มีองค์ประกอบหลายประการ เช่น ความใหม่ (Newness) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความแตกต่างไม่ซ้ำหรือเลียนแบบ สามารถใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefit) หรือสามารถขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องได้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมสำหรับนำเสนอในรอบคัดเลือกวันที่ 30 เมษายน 2561

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย