เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ห้อง SCL 124 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อเทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Presentation Professional) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรคุณพิมพ์พิชชา ไพจิตรวโรดม และคุณปริวุตม์ จงสิริวิไล พร้อมทีมงานจากหน่วยงานพัฒนาและบริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ETS) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนองานอย่างไรให้มัดใจผู้ฟัง องค์ประกอบและเทคนิคการออกแบบสไลด์ การประยุกต์ใช้ Shapes ในรูปแบบต่างๆ และ Tips & Tricks เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและความรู้ต่างๆ ในการนำเสนองานได้อย่างดี การอบรมครั้งต่อไปจะอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย