เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้อง SI213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Presentation Skill ครั้งที่ 2 การนำเสนองานเป็นการสื่อสารที่ผู้นำเสนอส่งสารให้พิชิตใจคนฟังด้วยถ้อยคำ น้ำเสียงและท่าทางที่สอดคล้องกัน โดยวิทยากร อาจารย์เกสรา วลัญช์เดช ที่ปรึกษาด้านฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การอบรมครั้งนี้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว (26 มีนาคม 2561) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการนำเสนองานเป็นรายกลุ่ม โดยใช้เทคนิคและทักษะที่ได้เรียนมาทั้งการฝึก การจัดทำสื่อด้วย Power point presentation การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำเสนอผลงาน การฝึกใช้น้ำเสียงเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน การฝึกตอบคำถามโดยวิทยากรให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงให้การนำเสนอผลงานดียิ่งขึ้น

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย