เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้อง SCL 100 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทเบทาโกร จำกัด คุณนพพร โพธิ์ยุทธนาสถิตย์ เนื้อหาที่นักศึกษาได้เรียนประกอบด้วย การใช้สูตร (Smart Formula) เทคนิคการจัดเรียงข้อมูล การจัดรูปแบบเอกสาร บังคับให้กรอกข้อมูลตามที่กำหนดด้วย Data Validation และการใช้ VLOOKUP ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันสำหรับการค้นหาและการอ้างอิงข้อมูลที่มีการอบรมครั้งต่อไปวันที่ 30 เมษายน 2561

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย