เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 คณะทำงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาคณิตศาสตร์ และงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ Science Exhibition 2018 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นปีที่ 4 – ปีที่ 6) ณ บริเวณ Science Learning Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ เส้นทางสู่อาชีพทางวิทยาศาสตร์ เคล็ดลับการชิงทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และเคล็ดลับการเตรียมตัวตอบคำถามการสัมภาษณ์เพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลากรให้ความสนใจจำนวนกว่า 90 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย