เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 คณะทำงานจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็น KM Facilitator โดยมีทีมกระบวนกรของ มจธ. ได้แก่ ผศ.ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ และคุณสุวรรณี วงค์จันทร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมการวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสามารถเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาและ มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะของการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 13 คน