เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมระดมสมอง สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SCL 209 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ นำทีมประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 7 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จุลชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) ร่วมร่าง PLO หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้