เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ห้อง SCL 124 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทเบทาโกร จำกัด คุณนพพร โพธิ์ยุทธนาสถิตย์ เนื้อหาที่นักศึกษาได้เรียนประกอบด้วย การใช้สูตร (Smart Formula) เทคนิคการจัดเรียงข้อมูล การจัดรูปแบบเอกสาร บังคับให้กรอกข้อมูลตามที่กำหนดด้วย Data Validation และการใช้ VLOOKUP ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันสำหรับการค้นหาและการอ้างอิงข้อมูลที่มี และท้ายสุดของการอบรมมีการทดสอบความเข้าใจจากการเรียนรู้ (Post Test) ด้วย

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย