เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานวิจัยทางอุตุนิยมวิทยา การสร้างแบบจำลองทางภูมิอากาศ และการใช้คณิตศาสตร์ในงานอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีวิทยากรมาบรรยายมอบความรู้ให้กับนักศึกษาประกอบด้วยความรู้ด้านแบบจำลองภูมิอากาศ การใช้คณิตศาสตร์ในงานอุตุนิยมวิทยา โดยคุณสมควร ต้นจาน ผู้อานวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข ความรู้ด้านวิจัยทางอุตุนิยมวิทยา โดยคุณบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ความรู้ทางด้านการพยากรณ์อากาศ โดยคุณชัยชาญ สิทธิวรนันต์ จากกองพยากรณ์อากาศ และความรู้ด้านการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยคุณสัณฑวัฒน์ สุขรังสี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย