เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท AIR4 International Co.Ltd. ผู้ช่วยศาสตรจารย์.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ศาสตราจารย์.ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ได้เข้าร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในสัญญาบริการวิชาการ การพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบประเมินระดับความสะอาดของ fin coil ระบบปรับอากาศในรถยนต์ด้วยวิธีกระบวนการทางภาพ โดยเป็นการลงนามในสัญญาจ้างผลิตซอฟท์แวร์ที่ประกอบด้วย นายยุทธนา ลิลา หัวหน้าโครงการ และทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นผู้วิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการประเมินที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งมอบซอฟท์แวร์หลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ทางบริษัท AIR4 International Co.Ltd. จะติดตั้งซอฟท์แวร์เพื่อให้บริการอยู่ตามศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อชั้นนำทั่วประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่างานพัฒนาระบบประเมินความสะอาดของ fin coil ระบบปรับอากาศในรถยนต์ด้วยวิธีกระบวนการทางภาพนี้ เป็นการสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของคณะฯ ในด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสังคมผ่านงานวิจัย