เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และ 1 พฤษภาคม 2561 คณะทำงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเขียนงานเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ฝึกทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ และมีผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีงานวิเคราะห์ ผลงานทางวิชาการสำหรับการขอเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 55 คน นอกจากบุคลากรภายในแล้ว ยังมีคณะทำงานกลุ่มย่อยภายใต้โครงการ 6+1 Flagships Track 2 (สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ) กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 6 คน และจากคณะทำงานเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) จำนวน 2 คน เข้าร่วมด้วย ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย