คณะกรรมการนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงาน Goodbye Senior รุ่นที่ 39 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม The Prime Hotel Central Bangkok เพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีกับพี่ๆรุ่นที่ 39 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาช้นปีที่ 4 ทั้ง 3 สาขาวิชาและรุ่นน้องร่วมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม 106 คน เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงความยินดีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณะอาจารย์และบุคลากรในภาควิชาคณิตศาสตร์ เพื่อความรู้สึกอันดีงามต่อกันก่อนจบการศึกษา และเป็นการอวยพรให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตการศึกษาต่อหรือการทำงาน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย