เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้องเรียนรวม 200 คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปี 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปฝึกปฏิบัติงาน ทั้งการฝึกงาน 2 เดือน และฝึกงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ในการปฐมนิเทศครั้งนี้จะให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับ การแต่งกาย ความประพฤติ แนวคิดในการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม การเตรียมตัวทางด้านวิชาการที่จะนำไปใช้กับการฝึกงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำโดย ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย