เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับ Ms. Long Pham จาก University College Cork ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่าง University College Cork กับคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ณ ห้องประชุม SCL 209 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.ทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ อาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University College Cork สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับปริญญาตรี และสาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ในระดับปริญญาโท เพื่อความร่วมมือด้านอื่นๆในอนาคตต่อไป

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย