เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Literacy สำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ“ทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ STEM” ซึ่งเป็นโครงการย่อยในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ ห้อง SL213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มีครูเข้าร่วมอบรม จากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ โรงเรียนนาหลวง โดยมี ผศ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ประธานคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เป็นประธานเปิดงาน และมี ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี และ ดร. บุญนาค สุขุมเมฆ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 20 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย