เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต และ Physics night ครั้งที่ 15 โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็นสองช่วง โดยในช่วงเวลา 13.00 น. ณ เป็นกิจกรรมมุทิตาจิต วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความมุทิตาจิต และระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผศ.พรเพ็ญ ใยเจริญ ผศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ ดารงรัตน์ และ ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสที่ร่วมกันพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์ให้เจริญมาจนถึงทุกวันนี้

ในช่วงเวลา 17.00 น. เป็นกิจกรรม Physics night ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดที่บริเวณลานกิจกรรม Learning garden เป็นงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าของภาควิชา โดยมีการพบปะพูดคุย สังสรรค์ อีกทั้งยังมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าอาวุโสที่ประสบความสาเร็จในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจโดยมี อาจารย์สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว ซึ่งเป็นศิษย์เก่าและเป็นอาจารย์ของภาควิชา เป็นผู้ดำเนินรายการมีศิษย์เก่า พี่โชคชัย พณิชย์อำนวย(รุ่น 3) พี่ชัยพล มหามงคลสวัสด์(รุ่น 10) และพี่สุชาติ อภิกุลรุ่งเรือง(รุ่น 15) เป็นผู้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการนำความรู้และความต้องการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นแนวทางให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเข้าร่วมทำงานในบริษัทงานนที่ตนสนใจและตรงกับความรู้ที่เรียนมา และเปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานหรืองานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม รวมท้งการส่งนักศึกษาฝึกงานในภาคฤดูร้อน เข้าร่วมแก้ไขปัญหาซึ่งตรงตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวัง

กิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจ ความอบอุ่นและความทรงจำที่ดีให้กับอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าอย่างมาก

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย