วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการบรรยาย เรื่อง “Some aspects of BIG DATA!” และ “Statistical Meta-Analysis – an introduction with applications” เพื่อให้ความรู้แก่ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยได้เชิญ Professor Bimal Sinha จาก University of Maryland, Baltimore County ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้อง SC2216 ภาควิชาคณิตศาสตร์ การจัดบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data และ Statistical Meta-Analysis – an introduction with applications อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย ให้คำปรึกษาการทำงานวิจัยกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำวิจัย เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ แล้วมาเผยแพร่ในระดับสากลต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย