เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็น KM Facilitator ครั้งที่ 5 ผ่านกิจกรรม On the way – On the fly โดยมีทีมกระบวนกรของ มจธ. คือ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น Facilitator ในกิจกรรมต่างๆ โดยจะต้องมีสร้างความมั่นคงและสร้างความมั่นใจในตนเอง เพื่อจะปรับโหมดให้สมองและร่างกายอยู่ในสภาวะที่พร้อม และเคล็ดลับการทำงานแบบ FA รวมทั้งได้ทดลองจำลองสถานการณ์การจัดสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ เครื่องมือ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้มาวางแผนการจัดสัมมนาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมและทีมกระบวนกรทั้งสิ้นจำนวน 15 คน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย