เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ STEM Literacy สำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ STEM รอบที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการย่อยในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในการอบรมครั้งนี้มีครูเข้าร่วมอบรม จากโรงเรียนในเครือข่าย 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ โรงเรียนนาหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว หัวหน้าโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ครูที่ได้เข้าร่วมมีการนำเสนอแนวคิดของกิจกรรมและรายละเอียดเนื้อหาสาระของ STEM จากการอบรมครั้งที่ผ่านมา โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา เกตุแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิญญู จิตสัมพันธเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ และ ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร ร่วมเป็นคณะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 21 คน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย