เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Science Research Forum ครั้งที่ 5 ขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab. (FUTURE) มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย รวมทั้งกำหนดกรอบ ทิศทาง และแสวงหาโอกาสพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากเครือข่ายงานวิจัยเชิงบูรณาการ สามารถทำงานวิจัยร่วมกันแบบกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย ผลิตงานวิจัยให้เข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 40 คน