เมื่อวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ (TaCS – Center) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง ณ โรงแรมนาวีภิรมย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ และ TaCS Research Forum ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ ดร.สุวัฒน์ ตั้งวันเจริญ และ ดร.นนท์ ทองโปร่ง รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาฟิสิกส์ และเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 34 คน เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองในหัวข้อ “วิธีการเขียนขอทุนบูรณาการงานวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานภายนอก” และการจัดทำหลักสูตร “Integrated Computation Science International Program” รวมถึงกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ TaCS ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนการจัดทำ Road Map ของศูนย์ TaCS 5 ปี (2561 - 2565)