วันที่ 15-18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยประกอบด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กิจกรรมกลาง (Ice breaking) กิจกรรม RC (Route check) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการระดมความคิด (brainstorm) กันภายในกลุ่ม ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ดร.จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ และ ดร.ทรงสิรินทร์ เรืองวิเศษ อาจารย์สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในการเลือกศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอุดมศึกษา จากกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากหลากหลายโรงเรียนและนักศึกษารวมทั้งสิ้น 220 คน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย