วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูลสำหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี” ณ บริเวณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดหลักสูตรในรูปแบบโมดูล โดยทำให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาและลดรายวิชาที่ซ้ำซ้อนลง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของภาครัฐ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยมีบุคลากรภาควิชาเคมีเข้าร่วม จำนวน 40 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย