วันที่ 18 มิถุนายน 2561 บุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนและระบบเกื้อหนุน เพื่อให้ได้บัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง” โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คณะจำนวน 130 คน ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเช้ารับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Module ตามแนวทางของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นวิทยากรการบรรยาย ในภาคบ่ายเป็นการระดมสมองและฝึกปฎิบัติ “การออกแบบการเรียนการสอนแบบ Module” ให้แก่คณาจารย์ โดย อาจารย์วาสนา เสียงดัง ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมงานจากสำนักพัฒนาการศึกษาและบริการ มจธ. ร่วมเป็นวิทยากรและระดมสมองร่วมกับคณาจารย์คณะฯ สำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนแบ่งกลุ่มระดมสมอง ในหัวข้อ “ปัญหาจากงานที่ทำร่วมกันระหว่างสำนักงานคณบดีและภาควิชา แก้ไขได้อย่างไรให้มีคุณภาพ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีการนำไปต่อยอดและดำเนินการต่อในงานสัมมนาคณะฯ ประจำปี 2561 ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย