ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ร่วมกับภาควิชาแคมี และภาควิชาจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายประสบการณ์ตรง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชโอรส จำนวน 32 คน พร้อมครูผู้ควบคุมดูแล 4 คน เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง “โครงสร้างอะตอม” กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง “โครงสร้างเซลล์” และกิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” โดยมีทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้