เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนรายงาน SAR AUN QA ซึ่งเป็นหนี่งกิจกรรมในโครงการจัดการความรู้ (KM) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ ดร.วราภรณ์ จาตนิล อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร และได้เรียนเชิญ อาจารย์วาสนา เสียงดัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน EDS มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองให้กับอาจารย์และบุคคลากรจากทุกภาควิชาที่เข้าร่วม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้เข้าใจเกณฑ์การประเมิน AUN QA และสามารถเขียนรายงานประเมินตนเองที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงอย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่การยกระดับการประเมินแบบ Site Visit Assessment ในอนาคต ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย