เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจำนวน 130 คน ณ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา หัวข้อ “การออกแบบปรับปรุงหลักสูตรเป็น Module และสร้าง Micro-Credentials เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลักสูตรพันธ์ุใหม่ และการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกในอนาคต” ในช่วงต้นประธานในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้สื่อสารองค์กร บรรยายถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน และแผนงานในอนาคต การแนะนำทำความรู้จักบุคคลากรใหม่ของคณะฯ จากนั้นได้มีการต่อยอดกิจกรรมระดมสมองที่ได้แบ่งกลุ่มดำเนินการไว้ต่อจากเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 จนแล้วเสร็จ และนำเสนอการสรุปผลการดำเนินงาน นอกจากนั้นมีกิจกรรมสันทนาการช่วงเย็นสร้างความสามัคคีกับบุคลากร

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย