เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมค่าย STEM ซึ่งมีครูจากโรงเรียนมัธยมในเครื่อข่าย 6 แห่ง คือ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดทรงธรรม เข้าร่วมเตรียมความพร้อมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ STEM สำหรับเด็กนักเรียน โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะวิทยาศาสตร์ช่วยให้คำปรึกษา ในการนี้ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว หัวหน้าโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้คำปรึกษากับครูที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย