เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 ปีการศึกษาที่ 1/2561 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทดลองฟิสิกส์พื้นฐานและสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจรายงานผลการทดลองให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน โดยมี ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ และทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นวิทยากรในการอบรม

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย