เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานระดับอาเซียน” เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA (Asean University Network Quality Assurance) และเพื่อเป็นการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้มีความพร้อมในการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานในระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร จนหลักสูตรชีวเคมีผ่านการตรวจประเมิน AUN QA Accreditation ระดับคะแนน 5 มาร่วมเป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์และบุคคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย