เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็น KM Facilitator โดยมีทีมกระบวนกรของ มจธ. คือ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย และนางสาววริษฐา ขอประเสริฐ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมปิดคอร์สการอบรมฯ ในปีงบประมาณ 2561 วิทยากรจึงให้ผู้เข้าอบรมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยให้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ หรือได้นำความรู้ฯ ใช้ประโยชน์ต่ออะไรบ้าง มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ผ่านการสื่อสารแบบ Dialogue และ Visual graphic ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการฝึกอบรม ผ่านความคิด ผ่านประสบการณ์ ออกมาเป็นลายเส้น และรูปวาดด้วยฝีมือของผู้เข้าอบรมเอง สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการวาดผลงานชิ้นนี้ออกมาได้อย่างสวยงามโดยกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าอบรมและทีมกระบวนกร จำนวน 14 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย