เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Road Show 2018 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment นายธนวัฒน์ ตั้งเสริมวงศ์ และนางสาวกัญญาภัคร พรศิริพิทักษ์ ผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ได้ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์กับสำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย