เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 61 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ Cultural Trip ขึ้นเพื่อนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในโครงการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คนได้เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น วัดถ้ำเสือ ปราสาทเมืองสิงห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและเมืองมัลลิกา รศ. 124 เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และสันทนาการโดยนำแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขามาร่วมอภิปรายแบบกลุ่ม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันและเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งยังสร้างบรรยากาศความเป็นสากลภายในคณะวิทยาศาสตร์