เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานและทำพิธีปิดโครงการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในพื้นที่ชุมชน (Integrated Learning through Community Service 2018 ) จาก Mulawarman University ประเทศอินโดนีเชีย จำนวน 10 คน พร้อมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ และ ผศ.ดร. ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษากิจกรรมดังกล่าวและตัวแทนจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่เข้าศึกษาเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานของนักศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่และนำเอาความคิดทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนที่ได้ศึกษา เช่น ฟาร์มแพะ ชุมชนดารุลอิบาดะห์ ตลาดมดตะนอย สวนส้มบางมด เป็นต้น