เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยใช้ได้จริง” บริเวณ Exhibition A โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี น.ส.สุวนันท์ คล้ายศรื นักศึกษาปริญญาโท ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์และ น.ส.ประภาพร แสงแก้ว นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเคมี ร่วมเสวนา ทั้งนี้หัวข้อการเสวนาได้กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงและมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การหาโจทย์งานวิจัยของนักศึกษารวมถึงหาทางแก้ปัญหา และได้บอกเล่าถึงความรู้สึกจากการนำไปใช้ได้จริงจากงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านโดยในช่วงท้ายได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมตั้งคำถามกับผู้เสวนา

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย