เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้อง Science Connect ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 50 คน ในหัวข้อ“Tips on reading paper & Paraphrasing” วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ อาจารย์ประจำจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ Journal rankings and Publishing process, Tips on reading papers และ Paraphrasing เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการอ่าน การสรุปความ และการเขียน Paraphrasing ป้องกันความซ้ำซ้อนหรือการลอกงาน (Plagiarism) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักจรรยาบรรณของนักวิจัยประการหนึ่ง

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย