เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Science Exhibition 2018 ประจำปีงบประมาณปี 2562 ณ Science Learning Space อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในวันงานมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวน 111 คน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย