เมื่อวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ “Generalization on Fixed Point Theory and Applications”เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ “Fixed point theory and Applications” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเขียนเอกสารวิชาการงานวิจัย และให้คำปรึกษาการทำงานวิจัยกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Amine Khamsi จาก University of Texas at El Paso, USA Prof. Dr. Jong Kyu Kim จาก Kyungnam University, South Korea Prof. Dr. Hari Mohan Srivastava จาก University of Victoria, Canada Prof. Dr. Dhananjay Gopal จาก Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, India และ Dr. Yusuf Ibrahim Suleiman จาก Kano University of Science and Technology, Nigeria ในการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ในโครงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย