เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ Science Learning Space กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา และลดจำนวนนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญผู้ปกครองและนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ที่มีผลการเรียนเสี่ยงต่อการพ้นสถานภาพนักศึกษามาร่วมหารือถึงปัญหาด้านการเรียนพร้อมทั้งแนะนำการปรับวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ มีการแนะนำเทคนิคการเรียนจากนักศึกษารุ่นพี่ให้แก่รุ่นน้อง เรื่องการปรับตัวและบริหารจัดการเวลา โดยคาดว่าจะเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการพ้นสถานภาพนักศึกษาให้สามารถปรับตัวด้านการเรียนได้ทันเวลาและสามารถศึกษาต่อไปได้จนสำเร็จการศึกษา

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ฝ่ายงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ “เปิดบ้านยานนาเวศ ก้าวไกล สู่โลกกว้างทางการศึกษา (Y.N. Open House…Forward to the Education Wide World)” โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน แนะแนวทุนการศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานรู้จักคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เพิ่มมากขึ้น

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Road Show ไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment ดร.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ และนักศึกษาจากฝ่าย Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้ไปให้ความรู้แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อมูลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยคุณครูฝ่ายแนะแนว และนักเรียนโรงเรียนได้ให้ความสนใจและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่าย I AM SCI ครั้งที่ 4 ณ บริเวณพื้นที่การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และแนะนำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรู้จักเส้นทางอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย I AM SCI ทุกคนจะได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่ภาควิชาจัดขึ้น ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมนักศึกษารุ่นพี่ บรรยากาศกิจกรรมค่ายเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาระดับ ม.6 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้ความสนใจเข้ากิจกรรมเป็นจำนวน 142 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมงานเสวนาและเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลและดำรงตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งงานเลี้ยงแสดงความยินดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างเสริมกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น

1) รางวัลบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก
2) รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 
3) รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ-วิจัยดีเด่น 
4) รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ-วิจัย 
5) รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น 
6) รางวัลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา
7) รางวัลแสดงความยินดีกับบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
8) รางวัลพิเศษอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความอุตสาหวิริยะทุ่มเทอุทิศตนให้กับคณะ/มหาวิทยาลัย

ซึ่งมีจำนวนอาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 90 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย