เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณรู้จัก Social Media ดีแล้วหรือยัง” ณ บริเวณ ชั้น 1 Exhibition A โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พรรษา เอกพรประสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาบรรยายให้ความรู้ กับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 55 คน ทั้งนี้จากกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Social Media ในชีวิตประจำวัน ให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของการใช้ Social Mediaและสามารถใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หลังจากบรรยายเสร็จก็มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ปั้นดินน้ำมันบ่งบอกภาพลักษณ์ “Social Mediaในความคิดของท่าน” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์จากผู้ที่มาเข้าร่วม

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 โครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย สวทช. สสวท. และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ.ครั้งที่ 8 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบให้คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการเชฟรอน “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เป็น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนต่างๆที่สนใจ จำนวน 160 คน ทั้งนี้ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ประธานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสนใจเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น หรือเป็นนักประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศไทยมีบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2561” ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้มีหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมในพิธีวางพานพุ่มดังกล่าวด้วย โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี
 
 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

 

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน จัดอบรมในรายวิชาเคมี ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง SCL617 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 – วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานโครงการ ทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำการทดลอง (Laboratory Skill) ซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการที่มีบรรยากาศจริงเหมือนการเรียนในรายวิชาพื้นฐานปฏิบัติการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเน้นให้นักเรียนเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น

 

 

คณะทำงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ร่วมกับ คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. หัวข้อ “หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย Style Back office” และ “ระบบ Lean & Innovation การปรับปรุงและพัฒนางานประจำ” เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 และ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานฯ โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คุณดามธรรม จินากูล ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากร มีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ และเข้าร่วมฟังการบรรยายและร่วมทำกิจกรรม workshop ในครั้งนี้ จำนวน 60 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยอย่างมีระบบ การนำระบบลีน (LEAN) และนวัตกรรม มาเป็นแนวทางและเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและสามารถนำเสนอเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยที่ มจธ. จะเป็นเจ้าภาพในปี 2563

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย