พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini – Workshop : Terrarium สวนสวยในขวดแก้ว บริเวณ ชั้น 1 (Exhibition Zone A) วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องมาจากวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาซึ่งจัดเป็นครั้งแรก กิจกรรมสอดแทรกด้วยสาระ ความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ และยังได้ผลงาน Terrarium เป็นของที่ระลึกกลับไปด้วย งานนี้เปิดให้สิทธิ์ ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจองลงทะเบียนล่วงหน้าเพียง 30 ท่าน/รอบ กิจกรรมการส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Mini workshop ที่ได้ลงมือทำ ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และหาคำตอบได้จากผลลัพธ์จากการทดลอง บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมมีบุคลากร และนักศึกษา สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเกินจำนวนจนต้องเปิดจำนวนรอบเพิ่มขึ้น ฝากเชิญชวนติดตามกิจกรรมสนุกๆอย่างนี้ ผ่านช่องทาง Website และ Facebook Fan Page "Science Learning Space"

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานมุฑิตาจิตอาจารย์อาวุโส และคืนสู่เหย้า 42 ปี คณะวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน จากทั้ง 4 ภาควิชา เพื่อให้อาจารย์อาวุโสที่เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาและหลักสูตร และพี่นักศึกษาเก่ารุ่นแรก ตั้งแต่ปี 2519 ถึงปัจจุบันได้มีโอกาสได้พบปะกัน มีพิธีแสดงมุฑิตาจิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ผู้เคยสอน มีการเสวนา “ย้อนวันวาน บ้านของเรา” และสร้างเครือข่ายนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลก่อให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งในวันงานมีอาจารย์อาวุโส และนักศึกษาเก่าของคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมงานอย่างหนาแน่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง ประธานคณะทำงานการจัดงานฯ อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และคุณดุจเดือน จารุกะกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำการดำเนินงานนี้จนเป็นผลสำเร็จ ได้ร่วมให้การต้อนรับด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในวันงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และซาบซึ้ง

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Road Show 2018 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment นายธนวัฒน์ ตั้งเสริมวงศ์ และนางสาวกัญญาภัคร พรศิริพิทักษ์ ผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ได้ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์กับสำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยใช้ได้จริง” บริเวณ Exhibition A โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี น.ส.สุวนันท์ คล้ายศรื นักศึกษาปริญญาโท ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์และ น.ส.ประภาพร แสงแก้ว นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเคมี ร่วมเสวนา ทั้งนี้หัวข้อการเสวนาได้กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงและมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การหาโจทย์งานวิจัยของนักศึกษารวมถึงหาทางแก้ปัญหา และได้บอกเล่าถึงความรู้สึกจากการนำไปใช้ได้จริงจากงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านโดยในช่วงท้ายได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมตั้งคำถามกับผู้เสวนา

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ English is Possible by Peachii บริเวณ ชั้น 1 ห้อง SCL124 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชญา ชัยชนะ หรือที่รู้จักกันในชื่อพีชชี่ เจ้าของคลิปสอนภาษาชื่อดังทางยูทูบ (Youtuber) มาเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ช้อนแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้จากการเปิดรับลงทะเบียน มีนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ในงานได้มีการแชร์ประสบการณ์การศึกษาแลกเปลี่ยน และการฝึกงานต่างประเทศของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้บริเวณลาน Exhibition A ยังมีการจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์จากบริษัท GoUni Thailand เพื่อให้ข้อมูลกับนักศึกษาที่สนใจไปเรียนภาษา หรือศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักร และบูธของ FSci International Club เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากลของคณะฯ และรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศและแนะนำเทคนิคในการฝึกฝนและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็นสากลในคณะวิทยาศาสตร์