เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ SCL216 คณะวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ช่วงเช้าเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาท มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากล และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จาก ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสนี้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงบ่ายแต่ละภาควิชาจัดให้มีการเสวนาจากพี่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัด Road Show 2018 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 – ปีที่ 6 และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงาน Active Recruitment ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment อาจารย์ศุวิล ชมชัยยา อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ นายศาสตรา เจนจรุงเกียรติ นายกสโมสรนักศึกษา และนายวิชิรานนท์ แก้วนรสิงห์ นักศึกษาสังกัดภาควิชาเคมี ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมค่าย STEM ซึ่งมีครูจากโรงเรียนมัธยมในเครื่อข่าย 6 แห่ง คือ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดทรงธรรม เข้าร่วมเตรียมความพร้อมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ STEM สำหรับเด็กนักเรียน โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะวิทยาศาสตร์ช่วยให้คำปรึกษา ในการนี้ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว หัวหน้าโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้คำปรึกษากับครูที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 ปีการศึกษาที่ 1/2561 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทดลองฟิสิกส์พื้นฐานและสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจรายงานผลการทดลองให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน โดยมี ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ และทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นวิทยากรในการอบรม

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัด Road Show 2018 ณ ดรุณสิขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงาน Active Recruitment ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และดร.ทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ อาจารย์สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา นายศาสตรา เจนจรุงเกียรติ นายกสโมสรนักศึกษา และนายเตะชะทัต กุลธนารัฐ ร่วมให้ความรู้แนะนำ หลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ โดยทางโรงเรียนให้ความสนใจและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 60 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย