เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานและทำพิธีปิดโครงการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในพื้นที่ชุมชน (Integrated Learning through Community Service 2018 ) จาก Mulawarman University ประเทศอินโดนีเชีย จำนวน 10 คน พร้อมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ และ ผศ.ดร. ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษากิจกรรมดังกล่าวและตัวแทนจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่เข้าศึกษาเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานของนักศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่และนำเอาความคิดทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนที่ได้ศึกษา เช่น ฟาร์มแพะ ชุมชนดารุลอิบาดะห์ ตลาดมดตะนอย สวนส้มบางมด เป็นต้น

 

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ภายใต้โครงการรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงานในพื้นที่ชุมชน (Integrated Learning through Community Service 2018 ) และโครงการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในคณะวิทยาศาสตร์ (FSci International Internship 2018) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ในการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศแบบยั่งยืนโดยใช้พรรณไม้หลายชนิดซึ่งสถานที่ดังกล่าวได้จำลองเพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารสีเขียวและเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฏาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ STEM Literacy สำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ STEM” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุม SCL209 อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในการอบรมครั้งนี้มีครูจากโรงเรียนในเครือข่าย 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 22 คนเข้าร่วมอบรม ได้แก่ โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และโรงเรียนนาหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร. มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ซึ่งครูที่เข้าร่วมอบรม ได้ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ
ในการออกแบบการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้

 

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 61 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ Cultural Trip ขึ้นเพื่อนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในโครงการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คนได้เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น วัดถ้ำเสือ ปราสาทเมืองสิงห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและเมืองมัลลิกา รศ. 124 เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และสันทนาการโดยนำแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขามาร่วมอภิปรายแบบกลุ่ม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันและเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งยังสร้างบรรยากาศความเป็นสากลภายในคณะวิทยาศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนี้นำผลงานเด่นของนักวิจัย ดร.นุจริน จงรุจา เอนไซม์โปรตีนเอส ทนร้อน ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ (ผลงานนวัตกรรมเครื่องตรวจลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม และผลงานการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงอย่างรวดเร็วโดยใช้ผลเปลือกมังคุด) และ ดร.วิจิตรา เดือนฉาย (ผลงาน A distance-based paper sensor for the determination of chloride ions using silver nanoparticles) ไปร่วมแสดง

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย