เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Road Show 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัน (เขตพื้นที่บางรัก) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment นายวชิรานนท์ แก้วนรสิงห์ ผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี และคุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment ได้ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์กับสำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครียด เหงา เศร้า ซึม มาคุยกัน มารู้จักและรับมือโรคซึมเศร้ากันเถอะ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาชำนาญการ และอาจารย์ณิชาภา รัตนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายและฝึกลงปฏิบัติ โดยให้ผู้ร่วมฟังบรรยายทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีและการพูดเพื่อให้กำลังใจผู้อื่น โดยชี้ให้เห็นว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีโอกาสขึ้นกับทุกคน นอกจากนี้ยังได้อธิบายสาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้าด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เช่น เกิดจากการที่สารเคมีในสมองไม่สมดุล เป็นต้น อธิบายความหมายของโรคซึมเศร้า สัญญาณการเกิดโรคซึมเศร้า แนวทางการดูแลและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้น การรับมือและรักษาโรคซึมเศร้าเบื้องต้น โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 33 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมขยายผลฐานการเรียนรู้ STEM ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่าย ทั้ง 6 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดทรงธรรม ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ประธานโครงการกิจกรรม STEM Literacy กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะทำงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับครูจากโรงเรียนในเครือข่ายที่นำเสนอผลงานด้วย ซึ่งทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามอบเกียรติบัตรให้กับครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนกล่าวปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็น KM Facilitator โดยมีทีมกระบวนกรของ มจธ. คือ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย และนางสาววริษฐา ขอประเสริฐ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมปิดคอร์สการอบรมฯ ในปีงบประมาณ 2561 วิทยากรจึงให้ผู้เข้าอบรมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยให้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ หรือได้นำความรู้ฯ ใช้ประโยชน์ต่ออะไรบ้าง มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ผ่านการสื่อสารแบบ Dialogue และ Visual graphic ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการฝึกอบรม ผ่านความคิด ผ่านประสบการณ์ ออกมาเป็นลายเส้น และรูปวาดด้วยฝีมือของผู้เข้าอบรมเอง สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการวาดผลงานชิ้นนี้ออกมาได้อย่างสวยงามโดยกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าอบรมและทีมกระบวนกร จำนวน 14 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัด Road show 2561 โรงเรียนวัดพุทธบูชา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และ ทีมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย