เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Road Show 2018 (ครั้งที่ 2) ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดย ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี จุลชีววิทยา ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในช่วงเช้า และในช่วงเย็นได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.) โดย ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตร ซึ่งทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้กับสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ในครั้งนี้

 

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Road Show 2018 ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ปีการศึกษา 2562 โดย ดร.กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment และผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

 

เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ไทย และยังทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่าน คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งวิทยาศาสต์ไทย) ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2561 พร้อมทั้งพิธีบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรหม เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ มจธ. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และได้มีผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ด้วย

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีปิดโครงการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เข้าฝึกงานในคณะวิทยาศาสตร์ (FSci Internship International Program 2018) ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.– 19 ส.ค. 2561 พร้อมให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยของตนเองจำนวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานมีอาจารย์จากทุกภาควิชา พร้อมนักศึกษาในคณะฯ เข้าร่วมชมผลงาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการสร้างบรรยากาศ ความเป็นสากล อีกทั้งยังกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยภาคีด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม STEM ซึ่งมีครูและนักเรียนมัธยมเครือข่าย 6 แห่งคือ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนนาหลวง และ โรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ STEM โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วยให้คำปรึกษา ในการนี้ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว หัวหน้าโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้คำปรึกษากับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย