หลักสูตรการเรียนการสอนโดยทั่วไปนอกจากจะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความ สามารถในทางทฤษฏี มีทักษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาแล้ว ยังมีวิชาเลือกหลากหลายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น และเน้นการเรียนรู้ในลักษณะ Problem-based มากขึ้น คณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น ประเทศนิวซีแลนด์

 

โครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบเรียนบัณฑิตศึกษาล่วงหน้า ปีการศึกษา 2561