ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก  (ก่อนเข้าศึกษา)

ระดับปริญญาตรี
 
ทุนของมหาวิทยาลัย
 1. ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมนักศึกษา มจธ.
 2. ทุนการศึกษาธรรมรักษา ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณธรรมแต่ครอบครัวขาดโอกาสโดยไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำเร็จการศึกษา
 3. ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและดี ในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและดีตามวิสัยทัศน์ โดยคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ของ มจธ.

ทุนของคณะวิทยาศาสตร์

 1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
  คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
  1. ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม. 6 มีผลการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม. 5 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในลำดับที่ 1-20

ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนของมหาวิทยาลัย

 1. ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่นและทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสนับสนุนกลุ่มวิจัยระดับปริญญาโท ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจใฝ่รู้ โดยให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
 2. ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัย หรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ทุนของคณะวิทยาศาสตร์

  1. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
   1. รายละเอียดทุน
   2. ใบสมัคร

ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนมหาวิทยาลัย ติดต่อ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทรศัพท์ :  02-470-8097-98, 8107

ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนคณะวิทยาศาสตร์ ติดต่อ กลุ่มงานบริการการศึกษา โทรศัพท์ :  02-470-8805, 8811