ระบบยื่นความจำนงการทำวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท และปริญญาเอก)

ระบบยื่นความจำนงการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอิสระ

แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับปริญญาตรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8801
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8802
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8980
Fax : 0 2427 8050
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8994
Fax : 0 2427 8050
ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8973, 0 2470 8929
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8981
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 8977
Fax : 0 2427 8050
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ด้านพัสดุ และอาคารสถานที่)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0 2470 9557
Fax : 0 2470 8843

ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก  (ก่อนเข้าศึกษา)

ระดับปริญญาตรี
 
ทุนของมหาวิทยาลัย
 1. ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมนักศึกษา มจธ.
 2. ทุนการศึกษาธรรมรักษา ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณธรรมแต่ครอบครัวขาดโอกาสโดยไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำเร็จการศึกษา
 3. ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและดี ในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและดีตามวิสัยทัศน์ โดยคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ของ มจธ.

ทุนของคณะวิทยาศาสตร์

       - รายละเอียดทุน

       - ใบสมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนของมหาวิทยาลัย

 1. ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่นและทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสนับสนุนกลุ่มวิจัยระดับปริญญาโท ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจใฝ่รู้ โดยให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
 2. ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัย หรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ทุนของคณะวิทยาศาสตร์

       - รายละเอียดทุน

       - ใบสมัคร

ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนมหาวิทยาลัย ติดต่อ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทรศัพท์ :  02-470-8097-98, 8107

ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนคณะวิทยาศาสตร์ ติดต่อ กลุ่มงานบริการการศึกษา โทรศัพท์ :  02-470-8805, 8811, 8908, 8912

ระดับปริญญาตรี
 
 1. ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ทุนพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
 2. ทุนให้เปล่าจากบริษัทและผู้มีจิตกุศล ทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตกุศล เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคมากกว่า 200 ทุน ทั้งแบบต่อเนื่องจนจบหลักสูตรและแบบรายปี ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
 3. ทุนจ้างงานนักศึกษา ทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นกลไกการพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกทักษะทางสังคม สร้างความรับผิดชอบและหารายได้พิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา มจธ. มีทุนจ้างงานนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 4. ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย ทุนที่ทำให้นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงและสร้างทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สร้างความรับผิดชอบและให้มีฉันทะในการเรียนเนื่องจากเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยผู้รับทุนต้องทำงานในกลุ่มวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
 5. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รัฐบาลให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายจำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา การให้ทุนพิจารณาจากรายได้ของครอบครัวเป็นหลักและผู้ได้รับทุน (ผู้กู้) เริ่มใช้คืนเมื่อมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงตัวได้
 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 1. ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) / ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ช่วยวิจัยรับผิดชอบงานในโครงการวิจัย/ช่วยวิจัย ร่วมกับอาจารย์/นักวิจัย ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยสอน ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560
          - รายละเอียด และใบสมัคร