หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 รอบ (จำนวนจำกัด)

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (***รับจำนวนจำกัด***)

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793 อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet เอกสารประกอบข่าว
  > TETET 

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/cXkwDH

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4) ได้เชิญชวนให้พนักงานและข้าราชการ เสนอชื่อพนักงานหรือข้าราชการตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์หรือนักวิจัย เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2561 นั้น บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับเสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ปรากฏมีผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1 คน ได้แก่

    ดร. ผ่องศรี เวสารัช

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนพนักงานและข้าราชการตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์หรือนักวิจัย มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. โดยสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่

     - อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มจธ.
     - อาคารเรียนรวม 4 (CB 4) ชั้น 1 มจธ.
     - อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 มจธ. บางขุนเทียน
     - อาคารปฎิบัติการ ชั้น 1 มจธ.ราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 


เอกสารประกอบข่าว
  > 1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  > 2.ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ดร.ผ่องศรี เวสารัช)

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน" วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ BITEC บางนา