Download แบบ PDF

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการ Active Recruitment และทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 
ในวันจันทร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาเคมี - ห้องสอบสัมภาษณ์ ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - ห้อง SC 2201 ชั้น 2 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาสถิติ - SC 2217 ชั้น 2 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - ห้อง SCL 606 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - ห้อง SC 2416 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา - ห้อง MI 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - ห้อง MI 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการ Active Recruitment และทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง MI 405 - 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา

 

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอนคณะวิทยาศาสตร์

สนใจสมัครได้ที่ https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/tafundfsci/ta-home

 

ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
--------------------------------------
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2) มีความประพฤติดี
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าจะต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย

2. คุณสมบัติเพิ่มเติมผู้ที่สมัครทุนภาควิชาคณิตศาสตร์
1) ถ้าสมัครเป็น Super TA ต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี จับประเด็นสำคัญได้ดี
2) ทั้ง Super TA และ TA ต้องไม่เคยติด F ในวิชาคณิตศาสตร์ (ที่เป็นวิชาพื้นฐาน)

3. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
3.1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
3.2 ภาควิชาฟิสิกส์ ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
3.3 ภาควิชาเคมี ทุนผู้ช่วยสอน
3.4 ภาควิชาจุลชีววิทยา ทุนผู้ช่วยสอน

สมัครได้ที่ https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/tafundfsci/ta-homeภายในวันที่ 13 มกราคม 2562