โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
องค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและพร้อมสู่การใช้ประโยชน์ในเขิงพาณิชย์ และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงการวิจัยต่อยอด จากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการไปสู่ผลิตภัณฑ์บริการในระดับอุตสาหกรรม โดยระบุเป้าหมายธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง นำผลงานวิจัยต่อยอด และ S-curve กลุ่มFood & Agriculture, Health, Industry, Tourism ซึ่งมีเงื่อนไขและเอกสารข้อเสนอโครงการตามไฟล์แนบ

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

รายละเอียดดูได้ที่  https://www.nstda.or.th/th/news/5088-research-gap-fund

ติดต่อสอบถามได้ที่ดร.จีสุดา เกตุกราย นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ TEL: +662-470-9626

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย หากนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ใดสนใจ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561เอกสารประกอบข่าว
ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560

เพื่อให้การใช้งานพื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science learning space) รวมทั้งการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการให้บริการพื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารแนบ 

เอกสารแนบประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่องแนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

การเสนอชื่อเพื่อพิจารณา
· คณะเสนอรายชื่อนักศึกษาและเอกสารแจ้งผลการประเมินและคัดเลือกต่อ คณะกรรมการประเมินและคัดเลือก นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับสถาบัน โดยเป็นนักศึกษา 1 คน และ/หรือ นักศึกษาพิการ 1 คน เท่านั้น (คณะส่งรายชื่อและเอกสารของผู้สมัครที่กลุ่มงานช่วยทางการเงินแก่นักศึกษา)

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา (ปกติ)
· นักศึกษา(ปกติ)  ผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานมาก่อน
· ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   ไม่ต่ำกว่า 2.75  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
· ต้องเป็นนักศึกษาที่มีกิจกรรม/ผลงานดีเด่น

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา (นักศึกษาพิการ)
· นักศึกษาพิการ ผู้เรียนซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดและ จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
· นักศึกษาต้องกำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีของสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานมาก่อน
· นักศึกษาพิการ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   ไม่ต่ำกว่า 2.50   ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

หมายเหตุ   สิ่งที่ต้องจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
1)  แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2) แบบรายงานตนเองของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
3)  แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 พร้อมรูปถ่าย 1 ใบ
4)  รายละเอียดกิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักศึกษา (ยังไม่ต้องเย็บเล่ม) จำนวน 1 เล่ม และแผ่น CD. ไฟล์ word และ PDF เก็บประวัติและข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเล่ม
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาววิมลวรรณ  ช้างพันธุ์
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โทร.024708107 

เอกสารประกอบข่าว

เอกสาร
การจัดทำแฟ้ม
กำหนดการ

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลและช่วงเวลาการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th โดยมีจำนวน 8 ประเภททุน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ ทุน UIS (UNDERGRADUATE INTELLIGENCE SCHOLARSHIP) ประจำปี 2561 จำนวน 43 ทุน สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://uis.ocsc.go.th รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ซึ่งทุนดังกล่าวจัดสรรสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หรือโทร. 0-2547-1911

 

เอกสารประกอบข่าว
http://science.kmutt.ac.th/…/imag…/document/60-11-17-sch.pdf