พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด กิจกรรม " Science Show & Share หัวข้อ “การวิจัยเชิงนวัตกรรม” โดย

ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน เวลา 13.30-15.00 น. ณ Exhibition A, Science learning space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

จึงขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSej3rxCkpNs2LUt93…/viewform หรือติดต่อสอบถาม 02-470-9564 คุณแฟง

 

“ย้อนวันวาน บ้านของเรา”


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญ  คณาจารย์ นักศึกษาเก่า และบุคลากร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส และคืนสู่เหย้า 42 ปี คณะวิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องเรียน 600 (SCL 216) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทเคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมนศ.ชั้นปีที่ 3 ชี้แจงการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม (ฝึกงาน 2 เดือน) และเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม (ฝึกงาน 4-5 เดือน) 24 กย.61 เวลา 13.30 น. ห้องเรียนรวม 600 (นำบัตรนศ.มาลงทะเบียน : กิจกรรมบังคับ)

 

ด้วยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับ “Coordination Molecular Technology”โดย Professor Dr. Takumi Konno ผู้เชี่ยวชาญในสาขา Coordination Chemistry จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในเชิงวิชาการ รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการสังเคราะห์เชิงเคมีอนินทรีย์ ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 (SI 213-214)ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 18 ก.ย. 61 ได้ที่ https://goo.gl/forms/jgiDbQSkLBLSB0Wy2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สิรีนาถ สุรินทร์วงศ์ โทร 02-470-9533 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ภาควิชาเคมี 02-470-8843

 

หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 รอบ (จำนวนจำกัด) รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (***รับจำนวนจำกัด***) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793 อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet