ประกาศรับสมัครทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน หรือมีปัญหาทางการเงินกระทบกับการศึกษา หรือต้องการหาประสบการณ์การทำงาน
 
สามารถสมัครขอรับทุนจ้างงานนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดไม่เชิงเส้นในปริภูมิฮาดามาร์ด  (Nonlinear Optimization Problems in Hadamard Spaces)

นักศึกษา: นายปรินทร์  ไชยปัญญา   รหัสนักศึกษา 56090800002

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ศ.ดร.สุเทพ  สวนใต้ (ประธานกรรมการสอบ)

2. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ศ.ดร.สมพงษ์  ธรรมพงษา (กรรมการ)

4. รศ.ดร.ระเบียน  วังคีรี (กรรมการ)

5. รศ.ดร.พิเชฐ  ชาวหา (กรรมการ)

6. ผศ.ดร.ปริญญา  เสงี่ยมสุนทร (กรรมการ)

7. ดร.ขจรพงษ์  อัครจิตสกุล

เวลา: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SCL 802 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สถิติพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (The Effects of Experiential Education Through Project Based Learning in Basic Statistics for Mathayom Suksa 1 Students)

นักศึกษา: นางสาวอาภาภรณ์ อุคำพันธ์  รหัสนักศึกษา 56090700122

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ผศ.ดร.ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี (ประธานกรรมการสอบ)

2. ดร.อนุวัฒน์  แซ่ตั้ง (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล (กรรมการ)

4. ผศ.ดร.สุขุมาล  สาริกะวณิช (กรรมการ)

 

เวลา: วันศุกร์ที่ 25  พฤษภาคม  2561 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: SC 2514  อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนวัตกรรมเพื่อชุมชนของนักศึกษาในงาน "นิทรรศการแสดงผลงาน Science meets Community 2" โดยมีการแสดง 6 ผลงานนักศึกษาจาก วิศวะกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ ไอที มีเดียอาตส์ และฟีโบ้ จากรายวิชา GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน (Community based Research and Innovation) ดังนี้

1.การผลิตปุ๋ยหมักมูลแพะ เพิ่มมูลค่าของเสียและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์สบู่และโลชันนมแพะ
3.การพัฒนาอาหารปลาลอยน้ำ
4.แนวทางการส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ “ตลาดมดตะนอย ตลาดนัดมุสลิมแหล่งท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน”
5.การออกแบบไฟถนนชุมชนริมคลองบางมดเพื่อความปลอดภัยและการท่องเที่ยว
6.การออกแบบสร้างอุปกรณ์เก็บขยะผิวน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์

 

นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน หรือมีปัญหาทางการเงินกระทบกับการศึกษา หรือต้องการหาประสบการณ์การทำงาน

สามารถสมัครขอรับทุนจ้างงานนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 


http://financialaid.kmutt.ac.th/blog/ทุนจ้างงานs2560/ ‎

คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: อิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นดิน และบรรยากาศในแบบจำลองสมดุลย์พลังงาน (Influence of Land and Atmosphere Interaction in an Energy Balance Model)

นักศึกษา: นายธนัท  เรืองพรรณกุล   รหัสนักศึกษา 57090800003

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ผศ.ดร.จิรสรณ์  สันติสิริสมบูรณ์ (ประธานกรรมการสอบ)

2. ดร.วิรสา  ยมเสถียรกุล (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ดร.ดุษฎี  ศุขวัฒน์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)

4. รศ.ดร.อนิรุธ  ลวดทรง (กรรมการ)

5. ดร.ธารีรัตน์  ธนัตถ์พาณิชย์ (กรรมการ)

6. ดร.อังกูร  หวังวงศ์ชัย (กรรมการ)

เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 26  เมษายน  2561 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ขั้นตอนวิธีการทำซ้ำเพื่อแก้ปัญหาไม่เชิงเส้นที่เกิดขึ้นพร้อมกันในปริภูมิฮิลเบิร์ต  (Iterative Algorithm for Solving Simultaneous Nonlinear Problems in Hilbert Spaces)

นักศึกษา: นางสาวพิชาดา  สดีวงษ์   รหัสนักศึกษา 59090700002

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนสีหา (ประธานกรรมการสอบ)

2. ดร.ธีระพล  สลีวงศ์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)

4. ดร.ชัชวาลย์  วัชราเรืองวิทย์ (กรรมการ)

5. ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู (กรรมการ)

เวลา: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

สถานที่: ห้อง SCL 802 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.