ด้วยหน่วยวิจัย Organic Synthesis, Natural Products and Electrochemistry Research Unit สังกัดภายใต้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จัดอบรมในการให้ความรู้และหลักการการใช้เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพผิวแก่บุคลากรของภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรที่สนใจภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจหลักการทางทฤษฎีของการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพผิว อาธิเช่น moisture, oil , pH, pigmentation & redness, transepidermal waterloss, temperature และ elasticity รวมทั้งมีทักษะในการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนและการสอนรวมทั้งการทำวิจัยและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเพื่อบริการวิชาการที่มีความเป็นเลิศและมีคุณค่าต่อสังคม

 

ดังนั้นหน่วยงานวิจัย Organic Synthesis, Electrochemistry and Natural Product Research Unit ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัท หน่ำเซียน
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Skin Evaulation Instrument and Applications” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยสมัครเข้าอบรมตาม Link นี้

 

https://goo.gl/forms/gPevmBzfwnYcbUkt2

 

เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ จึงรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ในภาคบรรยาย (เวลา 8.30 – 10.30 น. และรับผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คน ในภาคปฏิบัติ (เวลา 10.30 – 12.30 น.)

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. และจะแจ้งผู้ได้รับการอบรมในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ก่อน 12.00 น.