ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับบริษัทเพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด ได้เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง " หลักการทำงาน เทคนิคและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Microplate Reader " ไปนั้น ทั้งนี้ขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและกำหนดการเข้าอบรม  EnSpire Multi-mode Microplate Reader Workshop  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560  ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้การอบรมจะมีการจัดการเป็น 2 รอบ คือรอบเช้าจะเป็นภาคบรรยาย  และรอบบ่ายจะเป็นภาคปฏิบัติ  โดยในช่วงเช้าท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับทฤษฏีและหลักการทำงานเกี่ยวกับเครื่อง Microplate Reader ที่ทำให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ในการใช้งานจริงได้ ส่วนในช่วงบ่ายนั้นจะเป็นภาคปฏิบัติจากสิ่งที่ได้เรียนในช่วงเช้ากับเครื่องมือจริง  แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ จึงต้องขอรับผู้เข้ารับการอบรมได้เพียง 15 ท่าน ทางผู้จัดงานจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ไม่สามารถรองรับผู้เข้าอบรมทุกท่านในช่วงบ่าย

ทั้งนี้ผู้จัดจึงขอให้ท่านที่ประสงค์จะอบรมในช่วงบ่ายลงชื่อแจ้งความประสงค์ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างานในช่วงเช้า โดยรับจำนวนเพียง 15 ท่านแรกเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                                                                  

คณะทำงานจัดอบรม

 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่