เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อยู่ระหว่างดำเนินงาน "โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ" เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ในการนี้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านตอบแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา มจธ. 

แบบสอบถามความคิดเห็นบุคลากร มจธ.